Materiał Partnera
Jakie uprawnienia powinien posiadać geodeta?

Jakie uprawnienia powinien posiadać geodeta?

Geodeta to wzięta profesja, niemal każda inwestycja budowlana i infrastrukturalna wymaga udziały tego specjalisty. Jeśli więc poważnie zastanawiasz się nad pracą w tym zawodzie, to dobrze wybrałeś. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy informację o tym, jakie wymogi musisz spełnić i jakie uprawnienia powinieneś mieć, żeby samodzielnie pełnić funkcję w dziedzinie geodezji i kartografii oraz jak je zdobyć.

Droga do stawiska samodzielnego geodety jest dosyć długa i wymaga zdobycia wielu uprawnień, ale to właśnie pozwala wykonywać ten zawód z dokładnością i rzetelnością – mówi ekspert z firmy M-GEO z Dąbrowy Górniczej.

Jakie wymagania musi spełnić przyszły geodeta?

Aby zostać geodetą, musisz zdobyć kierunkowe wykształcenie – średnie lub wyższe wykształcenie geodezyjne. Do średniego wykształcenia należy doliczyć 6 lat praktyki zawodowej, aby zdobyć uprawnienia samodzielnego geodety. W przypadku wykształcenia pierwszego stopnia jest to 4 lata i rok dla osób z wyższym wykształceniem. Musisz mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Do wniosku o nadanie uprawnień powinieneś załączyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko: działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. Wykształcenie kierunkowe, które daje przysłowiowy „papier”, nie wystarczy. Musisz dobrze znać prawo w zakresie geodezji i kartografii i odpowiednio się tą wiedzą wykazać. Aby ubiegać się o stanowisko samodzielnego geodety, musisz zdobyć uprawnienia z 7 zakresów. Określa je szczegółowo w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2019 r. poz. 725). Oto one:

1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

3. Geodezyjne pomiary podstawowe.

4. Geodezyjna obsługa inwestycji.

5. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

6. Redakcja map.

7. Fotogrametria i teledetekcja.

Jak nadawane są uprawnienia samodzielnego geodety?

Uprawnienia zawodowe geodety z jednego ze wspomnianych wyżej zakresów nadaje główny geodeta kraju na podstawie wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Odbywa się ono przed specjalnie do tego powołaną komisją na wniosek samego zainteresowanego. Komisja składa się z od 3 do 5 osób, a samo postępowanie odbywa się w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Do wniosku o nadanie uprawnień powinieneś dołączyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa była wyżej. Potrzebne będzie także potwierdzenie poziomu zdobytego wykształcenia oraz długości praktyki zawodowej. Świadectwo lub dyplom i zaświadczenie od pracodawcy wystarczy. Postępowanie kwalifikacyjne musi odbyć się w terminie nie dalszym jak na 4 miesiące od złożenia wniosku.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części – wstępnej i sprawdzającej. Wstępna odbywa się nie później niż na 14 dni przed sprawdzającą. Na części sprawdzającej spodziewaj się egzaminu ustnego i pisemnego.  Pisemny składa się z części ogólnej i szczegółowej. Pierwsza sprawdza wiedzę m.in. z zakresu przepisów prawnych i standardów technicznych geodezji i kartografii. Druga – szczegółowa – uwzględnia pytania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych. Jeśli kandydat w ciągu 6 miesięcy złoży wniosek o nadanie uprawnień z kolejnego zakresu, zwolniony jest z części ogólnej egzaminu.

Kategorie
Warto przeczytać
Tyczenie budynku krok po kroku
Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wszystkie obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę, podlegają tyczeniu geodezyjnemu. Geodeta wytycza budynek w oparciu o projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania...
Mapy geodezyjne – co warto wiedzieć przed ich zamówieniem?
Mapy geodezyjne są niezbędnym dokumentem podczas dopełniania formalności związanych z budową domu lub innego obiektu. Zlecenie wykonania takiej mapy geodecie wiąże się z koniecznością posiadania wiedzy, jaka mapa jest...
Co warto powiedzieć o geodezyjnej mapie do celów projektowych?
Praca geodety kojarzy się gównie z opracowaniem specjalistycznej dokumentacji kartograficznej, w tym przede wszystkim map. Jeżeli można w tym miejscu pokusić się o stworzenie systemu gradacji, to zdecydowanie...
Znajdź geodetów