Regulamin Serwisu Internetowego www.aleranking.pl

§1

Wstęp

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.aleranking.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 69, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 złotych. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług świadczonych przez CS Group.
§2

Definicje

 • Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu www.aleranking.pl za pośrednictwem sieci Internet.
 • CS Group - oznacza spółkę CS Group Polska S.A., o której mowa w § 1.
 • Baza Danych – oznacza zbiór danych dotyczących przedsiębiorców, zgromadzonych według systematyki i metody CS Group, indywidualnie dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez CS Group (wyszukiwarek), wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994r. oraz ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.
 • Serwis – oznacza stronę internetową o adresie www.aleranking.pl umieszczoną na serwerze CS Group, zawierającą:
  • Wyszukiwarkę przedsiębiorców;
  • Ranking - listę rankingową przedsiębiorców określonych branż stworzoną w oparciu o ustalone przez CS Group kryteria, prezentowaną w skali kraju, województwa lub powiatu, na podstawie algorytmu promującego wizerunki podmiotów pozytywnie ocenianych przez Użytkowników Serwisu oraz zaangażowanych w promocję swojej działalności w Serwisie.
 • Cookies – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne pozwalające na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
§3

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

 • CS Group świadczy następujące Usługi:
  • umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie Rankingów zawierających podstawowe informacje o przedsiębiorcach publikowanych w Serwisie;
  • umożliwia Użytkownikom przeglądanie lub publikowanie w Serwisie recenzji lub ocen o przedsiębiorcach.
 • CS Group tworzy Ranking w oparciu o ustalone przez siebie kryteria takie jak:
  • recenzje i oceny o przedsiębiorcach zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie oraz pokrewnych serwisach pkt.pl oraz biznesfinder.pl należących do CS Group;
  • okres funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku (rok założenia firmy);
  • posiadane przez przedsiębiorcę certyfikaty/wyróżnienia branżowe;
  • częstotliwość wyświetleń ogłoszenia/wizytówki przedsiębiorcy w pokrewnym Serwisie www.pkt.pl należącym do CS Group;
  • zaangażowanie przedsiębiorcy w promocję swojego wizerunku w Internecie;
  • pozytywną ocenę działalności przedsiębiorcy w relacjach biznesowych z CS Group.
§4

Zasady korzystania z Serwisu

 • CS Group upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i znajdującej się tam Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  • dostęp do sieci Internet,
  • zainstalowana przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 • Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują CS Group.
 • Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością CS Group i jej kontrahentów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą służyć składaniu jakichkolwiek ofert handlowych, wykonywaniu tradycyjnej lub e-mailowej korespondencji seryjnej, tworzeniu innych baz danych, ponadto dane znajdujące się w Serwisie nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania treści zamieszczonych w Serwisie osobom trzecim, publicznego udostępniania bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, generowania za pośrednictwem specjalnego oprogramowania zapytań, wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i Bazy Danych.
 • Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują CS Group lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, CS Group prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 • Ograniczenia w udostępnianiu treści Serwisu określone w niniejszym Regulaminie nie dotyczą udostępniania danych z Bazy Danych poprzez specjalne oprogramowanie udostępnianie przez CS Group na podstawie odrębnych postanowień oraz stosownych umów.
 • CS Group zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 • Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. CS Group w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i podmiot reklamujący lub ogłaszający się za pośrednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez CS Group naruszeń, CS Group zastrzega prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu.
 • Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści (w szczególności recenzji) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.
 • CS Group zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 • CS Group nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.
§5

Dodawanie recenzji i ocen

 • Użytkownik ma możliwość publikowania recenzji dotyczących przedsiębiorców prezentowanych w Serwisie. Publikowane w Serwisie Recenzje i oceny opatrywane są nickiem podanym przez Użytkownika. Recenzje i oceny o przedsiębiorcach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej oraz opierać się na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych recenzji.
 • Niedozwolone jest zamieszczanie w recenzjach bezpośrednio lub pośrednio treści reklamowych lub rozsyłanie i/lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 • Zamieszczane informacje lub recenzje o przedsiębiorcach nie mogą naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie pomówień, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, itp.
 • CS Group ma prawo odmówić opublikowania recenzji a opublikowane usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami prawnymi powszechnie obowiązującego lub gdy godzą w dobre obyczaje.
§6

Odpowiedzialność

 • CS Group nie ponosi odpowiedzialności:
  • za treść i formę recenzji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika;
  • za szkody spowodowane zawartością umieszczanych treści lub wszelkich innych informacji, jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników;
  • za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych informacji, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich.
 • CS Group nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu.
 • CS Group nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 • W żadnym przypadku CS Group nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.
§7

Statystyki

CS Group zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
§8

Polityka prywatności

 • Administratorem udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej UODO (tekst jednolity Dz. U.z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) jest CS Group. Dane osobowe są przetwarzane przez CS Group w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. CS Group zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację uprawnień wynikających z UODO, w szczególności umożliwia dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawianie.
 • CS Group informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Czynności związane z instalacją plików „cookies” są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego świadczenia Usług w serwisie oraz efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu www.aleranking.pl.
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 • CS Group informuje, iż pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer i są kierowane do serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 • Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach „cookies”, ma wyłącznie Administrator. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Administratorowi na identyfikację tożsamości konkretnych Użytkowników.
§9

Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej dok@csgroup.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 • CS Group rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 • Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.
§10

Postanowienia końcowe

 • Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 • Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne regulaminy opublikowane w tych serwisach.
 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.
 • Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.
 • Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.
Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2017