Materiał Partnera
Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe, w myśl obowiązujących międzynarodowych standardów rachunkowości, ma za zadanie przedstawić w sposób uporządkowany sytuację finansową danego podmiotu gospodarczego oraz jego finansowe wyniki. Aby w pełni zrealizować to zadanie, musi ono być sporządzone wedle ściśle określonych zasad. Jakie to są zasady i czego dotyczą? Przeczytaj i sprawdź.

Podstawowa zasada sporządzania sprawozdań finansowych

Zasada rzetelnego i jawnego obrazu stanowi podstawową zasadę rachunkowości. Zgodnie z nią sprawozdania finansowe powinny przedstawiać obraz sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu, którego dotyczy, w sposób pełny, uczciwy oraz zgodny z treścią ekonomiczną. Taki obraz zaś jest możliwy do uzyskania, jeśli przestrzegane są zasady takie jak: zasada ciągłości, zasada kontynuacji, zasada memoriału, zasada współmierności oraz zasada ostrożności.

Zasada ciągłości

Zasada ciągłości mówi o tym, aby przyjęte zasady rachunkowości stosować w sposób ciągły. Co to oznacza w praktyce?

Stosowanie się do zasady ciągłości w praktyce polega na przeprowadzaniu działań rachunkowych, związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego, w taki sposób, aby w kolejnych latach obrotowych informacje z nich wynikające były porównywalne – wyjaśnia nasza rozmówczyni z Biura rachunkowego BR Napora w Lublinie.

Zasada kontynuacji

Zasada kontynuacji zaś polega na stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości przy jednoczesnym założeniu, że jednostka, której sprawozdanie dotyczy, będzie w najbliższej przyszłości kontynuowała swoją działalność w zakresie, nieodbiegającym od obecnego. A zatem nie będzie także w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.

Zasada memoriału

W myśl tej zasady w księgach rachunkowych podmiotu należy ująć wszystkie osiągnięte przychody oraz koszty, związane z tymi przychodami, które dotyczą danego roku obrotowego. Co istotne – niezależnie od terminu ich zapłaty.

Zasada współmierności

Aby utrzymać współmierność przychodów oraz związanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty bądź przychody, które dotyczą przyszłych okresów oraz koszty, które jeszcze nie zostały poniesione, a przypadają na ten okres sprawozdawczy.

Zasada ostrożności

Zasada ostrożności mówi z kolei o tym, że w wyniku finansowym – bez względu na jego wysokość – powinny zostać uwzględnione: wszystkie pozostałe poniesione przez jednostkę koszty operacyjne oraz straty nadzwyczajne, a także wszystkie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne. Ponadto uwzględnione powinny zostać także rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń oraz zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, a w tym również tych, które zostały dokonane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego?

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego należy postępować zgodnie z zasadą indywidualnej wyceny, co w praktyce przekłada się na oddzielnym ustalaniu wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych (zakaz kompensat). Decydując się zaś na wybór konkretnego rozwiązania, które dopuszcza ustawa i dostosowując je do potrzeb danej jednostki, powinno się zapewnić wyodrębnienie w sprawozdaniu wszystkich zdarzeń istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego podmiotu. Tak mówi bowiem zasada istotności.

Przy sporządzaniu sprawozdania majątkowego należy oczywiście pamiętać o tym, aby występowała zgodność i prawidłowość merytoryczna oraz aby spełniało ono wszystkie konieczne wymogi formalne. Nie może zatem zabraknąć odpowiednich pieczęci oraz sygnatur.

Kategorie
Warto przeczytać
Jakie usługi świadczą biura księgowe
Usługi biura księgowego mogą być prawdziwym wybawieniem dla firmy. Znalezienie odpowiedniej kancelarii księgowo-rachunkowej pozwala odetchnąć z ulgą. Jej źródłem jest uwolnienie od żmudnego i czasochłonnego rozliczania...
Kompleksowa obsługa księgowa. Co obejmuje?
W zakres kompleksowej obsługi księgowej wchodzi wiele różnych usług, które świadczą tradycyjne biura księgowe oraz firmy oferujące usługi online. Obejmują one między innymi podstawowe rozliczenia podmiotów...
Kryteria wyboru biura rachunkowego
Nieważne, czy dopiero planujesz założenie własnej działalności gospodarczej, czy twoja firma działa już na rynku od kilku lat – zawsze warto sięgnąć po pomoc profesjonalnych księgowych. W pierwszym przypadku specjalista...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe