Materiał Partnera
Lista płac 2021. Rozliczanie wynagrodzeń na liście płac z uwzględnieniem PPK

Lista płac 2021. Rozliczanie wynagrodzeń na liście płac z uwzględnieniem PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania mający na celu mobilizację pracowników do gromadzenia oszczędności z przeznaczeniem na emeryturę. Podmioty zatrudniające, które miały obowiązek zawrzeć umowy o prowadzenie PPK, mają obowiązek rozliczania wpłat na PPK u uczestników planów na listach płac w 2021 r. Podpowiadamy, jak prawidłowo ustalać wynagrodzenia pracowników, wraz z naliczeniem wpłat na pracownicze plany kapitałowe.

Wysokość wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wpłaty do PPK są finansowane przez pracownika lub zleceniobiorcę i pracodawcę oraz dzielą się na podstawowe, oraz dodatkowe. Najważniejsze w rozliczeniach płacowych Pracowniczych Planów Kapitałowych są wpłaty podstawowe. Ich wysokość jest określona w ustawie o PPK i wynosi 2% wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych w przypadku wpłat finansowanych przez pracownika oraz 1,5% wynagrodzenia dla wpłat finansowanych przez pracodawcę. Ta wpłata jest dodatkowym, opodatkowanym przychodem uczestnika PPK (z wyłączeniem pracowników do 26 lat, korzystających z tzw. ulgi dla młodych), który powstaje w chwili, gdy podmiot zatrudniający odprowadzi obie wpłaty do instytucji finansowej obsługującej PPK. Dlatego też moment powstania przychodu wiąże się z terminami ustalonymi dla wnoszenia wpłat na PPK do operatora planów. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z rozliczaniem wynagrodzeń za pracę na liście płac i wpłat na PPK w 2021 roku warto zasięgnąć pomocy u specjalisty z obszaru kadr i płac z Gliwic.

Warto także wiedzieć, że istnieje możliwość obniżenia stopy procentowej, jednak jej wysokość nie może być niższa niż 0,5% wynagrodzenia, a prawo do tego ma pracownik, który w danym miesiącu uzyskał wynagrodzenie nie większe niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia. Oprócz wpłat podstawowych istnieje możliwość odprowadzania dobrowolnych wpłat dodatkowych. Wówczas uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia, natomiast pracodawca w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Jak rozlicza się wynagrodzenia na liście płac?

Lista płac w 2021 roku musi uwzględniać Pracownicze Plany Kapitałowe uczestników. W szczególności chodzi tutaj o pobranie wpłaty z wynagrodzenia pracownika lub zleceniobiorcy oraz o pobranie zaliczki na podatek od wpłaty finansowanej przez pracodawcę. Ustawa o PPK określa zakres obowiązków pracodawcy w zakresie opłacania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK.

Podmiot zatrudniający nalicza oraz pobiera środki (w przypadku wpłat finansowanych przez pracownika) przeznaczone do wpłaty na PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia. Obliczone i pobrane wpłaty przekazuje następnie do wybranej instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym zostały one obliczone i pobrane - dowiadujemy się w rozmowie ze specjalistą z biura usług kadrowo – płacowych HR Kadry i Płace w Gliwicach, które oferuje doradztwo w zakresie tworzenia i wdrażania PPK w podmiotach zatrudniających.

Niektóre systemy kadrowe posiadają funkcję do rozliczania osób przystępujących do PPK. W systemach tych na wyliczonej liście płac ustalane są składki PPK oraz podatek. Istnieje także możliwość wyboru sposobu rozliczania podatku z tytułu PPK, tj. na aktualnej liście płac, na podstawie daty rozliczenia deklaracji lub bez naliczania zaliczki. To sprawi, że podatek zostanie obliczony zgodnie ze stanem faktycznym.

Warto dodać, że pracodawca korzystający ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na mocy ustawy antykryzysowej, powinien standardowo rozliczać wynagrodzenia na liście płac, co oznacza, że powinien uwzględniać na niej składki ZUS, które w myśl przepisów zusowskich podlegają potrąceniu z wynagrodzenia.

Kategorie
Warto przeczytać
Skuteczna windykacja należności. Jak odzyskać dług?
Odzyskiwanie należności bywa skomplikowane i wymaga przejścia przez wieloetapowy proces windykacyjny. Niestety, postępowanie może być trudne, ponieważ dłużnicy stosują wiele możliwości unikania płacenia swoich...
Obowiązek sprawozdawczy wobec GUS. Kiedy i kogo dotyczy?
Firmy muszą nie tylko wypełniać swoje obowiązki związane ze składaniem i rozliczaniem deklaracji skarbowych czy dokumentów wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale również muszą przygotowywać i dostarczać...
Jak napisać biznesplan?
Sam pomysł na biznes nie wystarczy do założenia własnej firmy. Niezbędny jest biznesplan, który pozwoli wskazać cele i sposób działania. To swego rodzaju prognoza dla firmy. Nie tylko pomoże określić, czy biznes jest...
Kalkulatory
Znajdź biura rachunkowe